/
[Tags]
بخش یکم
ایلیا فراهانی
نوشتن معرفی برای آثاری که هنوز به فارسی برگردانده نشده‌اند اگر نه غیرمنطقی دست‌کم مرسوم نیست. اما من از نوشتن این دو معرفی، دو هدف را دنبال می‌کنم. نخست ارائه‌ی مقدمه‌یی فشرده بر تاریخ اجتماعی موسیقی فولک در امریکا بر بنیاد تحقیقات تاریخی مستحکمی... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
• برچسب‌های زیر مربوط به این صفحه است.
• یک برچسب را انتخاب کنید تا در تمام بخش‌های سایت جست‌وجو شود.
ایلیا فراهانی
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 برچسب‌های این صفحه:
ایلیا فراهانی