/
[Tags]
ونسان دکومب | برگردان: رضا اسپیلی
بر اساس تعریف فرهنگ لغات لاروس هویت به‌معنای «ویژگی پایا و بنیادین» یک شخص یا یک گروه است. امروز غیرعادی نیست اگر در  نظر بگیریم که هویت چندگانه‌یی داریم که از تاریخ، دیدارها و پیوندهای چندگانه شکل گرفته است. این مفهوم متناقض برای فرد و برای جمعی که بر اساس آن خود را بیا... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
• برچسب‌های زیر مربوط به این صفحه است.
• یک برچسب را انتخاب کنید تا در تمام بخش‌های سایت جست‌وجو شود.
ونسان دکومب، رضا اسپیلی
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 برچسب‌های این صفحه:
ونسان دکومب، رضا اسپیلی