/
نظر خوانندگان برای:
یک متن رازآلود تا چه حد رازآلود است اگر نویسنده‌اش هنوز زنده باشد (و ایمیل بفرستد)؟
جاستین تیلور | ترجمه‌ی: میثم روایی‌دیلمی
که بودند آنان که تلون را برساختند؟ [به کار بردن] صیغه‌ی جمع قابل چشم‌پوشی نیست، چراکه ما به‌اتفاق آراء ایده‌ی خالقی منفرد را رد کرده‌ایم، اینجا کسی مثل لایب‌نیتز با فلسفه‌ی متعالی‌اش، با ابهامی متواضعانه کار می‌کند. خورخه لوئیس بورخس، «تلون، اوکبار، اُربیس ترتیوس١» <p styl... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 نظر خوانندگان این صفحه: