/
[Tags]
ایلیا فراهانی
یکی از بزرگ‌ترین (و به‌عبارتی آخرین) فیلمسازان مؤلف تاریخ سینما، اینگمار برگمن، را می‌توان فیلسوفی سینمایی در نظر گرفت که در طول عمر سینماییش کوشید فلسفه‌ی شخصیش را بپروراند (سینگر ۲۰۰۷). تلاش این مقاله... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
• برچسب‌های زیر مربوط به این صفحه است.
• یک برچسب را انتخاب کنید تا در تمام بخش‌های سایت جست‌وجو شود.
ایلیا فراهانی، اینگمار برگمن
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 برچسب‌های این صفحه:
ایلیا فراهانی، اینگمار برگمن