/
نظر خوانندگان برای:
اینیاسیو رامونه* ــ برگردان: رضا اسپیلی
به من گفته بودند که او در هاوانا ست، درد می‌کشد و ترجیح می‌دهد کسی را نبیند. می‌دانستم این‌طور مواقع به کجا می‌رود: به کلبه‌یی بی‌نظیر دور از مرکز. تلفن زدم و مرسدس۱، همسرش، تشویشم را برطرف کرد؛ به گرمی گفت: «نه اصلا، برای فرار از دست حشره‌هاست که اینجاییم؛ بیا، گابو۲</... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 نظر خوانندگان این صفحه: