/
نظر خوانندگان برای:
ماتیاس دوبرن* ــ برگردان: رضا اسپیلی
امریکای لاتین، منطقه‌یی در جهان که بیش از هر کجای دیگر شهرنشین شده۱، با ظهور فزاینده‌ی شهر ــ غول‌ها۲ روبه‌روست مانند پایتخت آرژانتین که ماتیاس دو برن نویسنده مدتی را در آنجا زندگی کرده ا... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 نظر خوانندگان این صفحه: