/
نظر خوانندگان برای:
گفت‌وگوی امید منتظرى از روزنامه‌ى «خبر» با رضا اسپیلی به بهانه‌ی چاپ کتاب «نبرد با فاشیسم در آلمان و...» «من فکر می‌کنم یکی از وظایف مترجم این است که برای جامعه‌یی که به زبانِ آن ترجمه می‌کند، اگر جای ایده و نظری خالی است ـ هم‌زمان که در جهت علایق‌اش قرار دارد؛ مثلاً ادبیات یا علوم سیاسی ـ آن را ترجمه کند و در اختیار جامعه‌اش ... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 نظر خوانندگان این صفحه: