کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
دختری با چشم‌های زل‌زده
"ُStaring Girl" by Tim Burton, Translated by: Reza Espili
تیم برتُن ـ برگردان: رضا اسپیلی

دختری رو می‌شناختم

که یه جا وای‌میستاد و همین‌طور زل می‌زد

به مردم یا به هرچیز دیگه‌یی

و براش هم مهم نبود.

 

به زمین خیره می‌شد.

به آسمون بالای سرش خیره می‌شد.

ساعت‌ها بهِتون خیره می‌شد

و هیچ‌وقت هم نمی‌تونستین بفهمین چرا.

 

اما بعد از اینکه جایزه‌ی محلی چشم‌های زل‌زده رو برد

به چشم‌هاش حالی داد و یه استراحت دبش بهشون داد 

 

Top