به باد
میثم روایی دیلمی

به باد

گفتنِ یک حرف

حرفی نگفته را

                   بر صفحه می‌گذارد

بر صفحه باد

(گفتنِ یک حرف)

هر حرف را از صفحه می‌روبد

و صفحه

صفحه‌یِ خالی 

میراثِ گفتنِ حرفی به باد

میراثِ تاریکِ جنون است.

 

 

بر صفحه تا بپیچد باد

بر رویِ میزِ من سپیدیِ دفتر

گشوده می‌ماند.

گشوده می‌ماند

                    در

اتاق 

تاریک و گود می‌شود

و باد

حرفی نگفته را

در حفره زوزه می‌کشد. 

.نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است | Copyright © 2010 rouZGar.com . All rights reserved.