/
نظر خوانندگان برای:
میثم روایی‌دیلمی
بی‌خبری ست خفتن و خفته          بی‌خبر از زیبایی‌ش، تمامِ جهان را کور و مرا کور                        &... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 نظر خوانندگان این صفحه: