/
[Tags]
گابریل گارسیا مارکز | برگردان: رضا اسپیلی
رازهای دیگر این هتل غریب برای آنا مگدالنا باخ به سادگی این یکی نبودند. درحالی‌که سیگاری می‌گیراند، سیستم صوت و نور را به کار انداخت. صدایی با تحکم، به سه زبان مختلف به او یادآور شد که در اتاقی که به سر می برد سیگار کشیدن ممنوع است، تنها اتاقی که در این شب جشن می‌توانست پیدا کند. برای اینکه بفهمد با همان کارتی که برای باز و بسته کردن در ورودی به کار می‌رود، می‌تو... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
• برچسب‌های زیر مربوط به این صفحه است.
• یک برچسب را انتخاب کنید تا در تمام بخش‌های سایت جست‌وجو شود.
گابریل گارسیا مارکز، رضا اسپیلی
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 برچسب‌های این صفحه:
گابریل گارسیا مارکز، رضا اسپیلی